• Opći uvjeti

OPĆI UVJETI ORGANIZACIJE I REZERVACIJE PUTOVANJA

( izdanje: Zadar, ožujak 2019.)

Članak 1. Brand i Naziv

Eurotravel Solutions d.o.o. od 01.03.2019. nastupa na tržištu pod nazivom/brandom TOPENA te su svi promidžbeni materijali, dokumenti, računi i sl. vizualno i imenski prilagođeni novom brandu/nazivu.
Temeljni podatci u sudskom registru poput službenog imena tvrtke, OIB-a i sl. ostaju nepromijenjeni i primjenjivat će se na za to zakonom predviđenim mjestima.

Članak 2. Prijave i uplate

Putnik/stranka se za putovanje koje organizira TOPENA može prijaviti u poslovnici agencije, mailom, telefonom, telefaksom i/ili kod ovlaštenog subagenta. Prijava se smatra punovažnom potpisivanjem Ugovora za putovanje sa rednim brojem i uplatom predujma. Prilikom potvrde uplaćuje se najmanje 30% cijene aranžmana osim ako u programu nije drukčije navedeno ili Ugovorom o putovanju sa rednim brojem nije drugačije naznačeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno. Potpisivanjem ugovora o putovanju u klauzuli „Upoznat(a) sam i suglasan(a) s uvjetima rezervacije putovanja i pojedinostima programa kao i ponudom osiguranja“ gost/stranka prihvaća u cijelosti Opće uvjete organizacije i rezervacije putovanja TOPENA-e. Rok prijave za putovanje se može prijaviti do roka kojim je to utvrđeno ponudi. Ugovor o putovanju sa rednim brojem se potpisuje u dva primjerka od kojih jedan zadržava putnik/stranka, a drugi TOPENA. TOPENA ne jamči raspoloživost slobodnih mjesta za putovanje nakon zadnjeg roka prijave. Kod prijave u roku kraćem od 30 dana do putovanja, uplaćuje se 100% iznosa aranžmana. Spomenuti će se način plaćanja primjenjivati u svim slučajevima osim ako u aranžmanu, a s čijim je sadržajem putnik temeljito upoznat prije potpisa ugovora, nije navedeno drukčije plaćanje.

Članak 3. Cijena i sadržaj aranžmana

Cijene aranžmana izražene su u kunama. Cijena aranžmana u pravilu uključuje (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno): usluge prijevoza, smještajne i ugostiteljske usluge te organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu cijena putovanja može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka, te troškove stručnog i mjesnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakultativne (neobavezne) izlete, ulaznice i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza ,ako nisu navedeni u rubrici pod „cijena uključuje“. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik/stranka sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja i zaključivanja Ugovora o putovanju sa rednim brojem. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, istu plaća na licu mjesta vodiču ili predstavniku TOPENA-e, u valuti zemlje u kojoj se nalazi. U tom slučaju putnik sve eventualne reklamacije podnosi izravno izvršitelju usluga na licu mjesta. Ugovora o putovanju sa rednim brojem obvezuje TOPENA-u na izvršenje svih usluga navedenih u aranžmanu, i to u opsegu i sadržaju navedenom u aranžmanu, osim u slučaju koji moraju biti navedeni u aranžmanu, i u nepredvidivim slučajevima iznimnih okolnosti kao što su više sile ( vremenske nepogode, štrajkovi, ratna stanja i slično). Izvršenje posebnih usluga, koje putnik zahtjeva, TOPENA će preuzimati ovisno o mogućnosti izvršenja, te će ga usluge obvezivati jedino ako se u ugovoru izričito obvezao na izvršenje.

Članak 4. Kategorizacija i opis smještaja

Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima TOPENA-e opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi smještaja pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. TOPENA ne preuzima odgovornost za bilo koju informaciju koja nije u skladu s opisom usluga na programima, a dobivena je od strane treće osobe.

Članak 5. Smještaj u sobe/apartmane

Raspored soba/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u aranžmanu i cjeniku. Ukoliko je moguće TOPENA će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev u pogledu smještaja (komfor, orijentacija sobe ,kat i sl.),ali ne može garantirati ispunjenje dodatnog zahtjeva. U smještajne kapacitete nije dozvoljeno dovoditi kućne ljubimce ako nije drugačije navedeno, a ako je dozvoljen, može se tražiti doplata.

Članak 6. Osnovni broj putnika

Prilikom rezervacije programa definira se cijena programa, a na osnovu broja putnika koji idu na putovanje. Ukoliko dođe do smanjenja broja putnika više od minimalnog broja putnika koji je naveden u programu, TOPENA radi novu kalkulaciju i putnike obavještava o cijeni putovanja te se primjenjuju prava i obveze iz poglavlja „pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijene“.

Članak 7. Troškovi otkaza od putovanja

Ukoliko putnik otkaže aranžman, TOPENA zadržava od ukupne cijene aranžmana slijedeće iznose
do 30 dana prije polaska 100,00 kn na ime administrativnih troškova
od 29 do 22 dana prije polaska 15% cijene aranžmana,
od 21 do 15 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
od 14 do 8 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
od 7 do 1 dan prije polaska 80% cijene aranžmana,
na dan i nakon dana polaska ( tzv. No show) 100% cijene aranžmana,
Promjena datuma polaska i tipa sobe/apartmana smatra se u smislu ovih uvjeta, otkazom rezervacije. Moguća je i drugačija otkazna skala od navedene ako se nalazi u programu putovanja. Uz usmeni otkaz putnik je dužan potpisati otkazni dokument kojega mu prodavač pripremi. Ukoliko odbije potpisati dokument, smatra se kako nije odustao od putovanja.

Članak 8. Osiguranje od rizika otkaza

Da bi se izbjegli troškovi u slučaju otkaza putovanja preporuča se sklapanje osiguranja od rizika otkaza putovanja. TOPENA u sklopu cijene aranžmana ne uključuje troškove Osiguranja od rizika otkaza putovanja osim ako u opisu aranžmana nije drugačije navedeno. TOPENA napominje da troškovi takvog osiguranja varira od osiguravatelja do osiguravatelja te savjetuje da se putnik/stranka dobro informira prije zaključivanja takvog osiguranja. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza ukoliko je ona uključena u aranžman. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza premda putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uvjeti osiguranja nalaze se na policama osiguranja.

Članak 9. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

Cijene aranžmana i programa TOPENA uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, ali ne uključuju osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao niti osiguranje od rizika otkaza putovanja. Stoga preporučujemo da se pri uplati aranžmana uplate i navedena osiguranja. U slučaju želje za takvim osiguranjem, osiguranje se ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili preko TOPENA-e, pri čemu TOPENA djeluje samo kao posrednik. Neovisno od toga u kojem osiguravajućem društvu se ugovara osiguranje, bilo preko putničke agencije ili izravno od osiguravatelja, preporučuje se da se pozorno pročitaju uvjeti osiguranja prije kupnje kako bi se putnik/stranka detaljno upoznala koji su rizici i u kojem obimu pokriveni osiguranjem te kako se ponašati u slučaju da nastane osigurani slučaj, sukladno s uvjetima osiguranja radi ostvarivanja svojih prava.

Članak 10. Otkaz putovanja od strane TOPENA-e ili promjena programa

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, TOPENA zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 30 dana prije putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa. TOPENA zadržava i pravo potpune ili djelomične promjene programa putovanja ukoliko neposredno prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. TOPENA također zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja ( promijenjen red letenja, sigurnosna situacija, elementarne nepogode i drugo na što TOPENA ne može utjecati ),i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko TOPENA otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu cijelog uplaćenog iznosa.

Članak 11. Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja ili nemogućnost nastavljanja već započetog putovanja, ni u kojem pogledu ne obvezuju TOPENA-u. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi putnik. Pratitelj TOPENA-e će pomoći putniku u slučaju takve situacije, vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, TOPENA može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu nadoplatu.

Članak 12. Devizni i carinski propisi

Putnik/stranka je dužna pridržavati se deviznih i carinskih propisa te zakona Republike Hrvatske, kao i propisa i zakona zemalja kojima prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa i/ili zakona od strane putnika/stranke, sve nastale troškove i posljedice snosi putnik/stranka.

Članak 13. Zdravstveni propisi

Putovanja u neke zemlje može zahtijevati obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik/stranka je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

Članak 14. Zdravstvena zaštita putnika u inozemstvu

Putnik/stranka ima pravo na zdravstvenu zaštitu u zemlji i inozemstvu u opsegu i po uvjetima koji su utvrđeni sporazumom države u kojoj putnik boravi i Republike Hrvatske, ako je takav sporazum potpisan. Informacije o pravima putnik/stranka je dužna pribaviti sama prije polaska na putovanje.

Članak 15. Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do težine koju određuje zračni prijevoznik, a koja je naznačena u programu aranžmana. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika prilikom prijave za let. Djeca do 2 godine starosti nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza samo autobusom putnik može ponijeti 2 komada ( 20 kg ) osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenima u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja autobusa dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. Putnik mora označiti svaki komad prtljage punim imenom i točnom adresom. Odštetni zahtjev za izgubljenom ili oštećenom prtljagom podnosi se izravno avio-prijevozniku ili predstavniku TOPENA-e u odredištu. TOPENA neće odgovarati za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u hotelu. TOPENA neće odgovarati za putnikove dragocjenosti koje su uništene, ukradene ili izgubljene tijekom putovanja.

Članak 16. Reklamacije

U interesu putnika/stranke da svoj prigovor svakako uputi davatelju usluga na licu mjesta ( recepciji hotela/apartmana, putničkoj agenciji na odredištu, prijevozniku) koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu odnosno ispraviti greške ukoliko do njih dođe. Ukoliko se nakon prigovora u razumnom roku ne ispravi nedostatak, putnik/stranka ima pravo tražite potvrdu iz koje se mora vidjeti da usluga nije pravovaljana pružena. Potvrdu treba priložite pismenoj reklamaciji. Putnik/stranka ima pravo uložiti pismenu reklamaciju najkasnije 8 dana nakon završenog putovanja na adresu TOPENA-e koja se nalazi na kraju ovih Općih uvjeta putem pisma ili maila. Ukoliko putnik/stranka uloži pismenu reklamaciju nakon isteka roka reklamacija se neće uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacija na usluge u inozemstvu obavezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. TOPENA je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora. TOPENA može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. TOPENA će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjestu tijekom putovanja. Dok TOPENA ne donese rješenje, putnik/stranka se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. Najviši iznos naknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sudskog spora, mjerodavno je pravo Republike Hrvatske i stvarno nadležan sud u Zadru.

Članak 17. Obveze TOPENA-e

TOPENA je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika/stranke suglasno dobrim običajima u turizmu. TOPENA je dužna putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu te odgovara zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. TOPENA će sve navedene usluge iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju „više sile“. TOPENA će u slučaju više sile nastojati što više moguće umanjiti štetu po putniku/ stranci. U slučaju nemogućnosti takvog umanjenja štete TOPENA nije dužan pružiti usluge izvan okvira ovih uvjeta rezervacije.

Članak 18. Obveze putnika

Putnik/stranka je dužan brinuti se da osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima Republike Hrvatske kao i zemlje u koju putuje. Obvezan je pridržavati se kućnog reda u prijevoznim sredstvima, ugostiteljskim i smještajnim objektima, te surađivati s predstavnikom TOPENA-e i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju ne poštivanja ovih obveza putnik/stranka sam odgovara za učinjenu štetu koja iz takvog ponašanja može proizaći. TOPENA u takvim slučajevima ne snosi odgovornost za štetu. U slučaju nastajanja štete, putnik/stranka samostalno podmiruje iznos štete kod vlasnika prijevoznog sredstva, ugostiteljskog i/ili smještajnog objektima.

Članak 19. Osiguranje jamčevine za turističke paket-aranžmane

Osiguranje jamčevine za turističke paket aranžmane sklopljeno je s Generali osiguranje d.d., Bani 110, HR – 10010 Zagreb, broj police: 1020169699, koji jamči da će sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti (NN 8/96) gostu nadoknaditi: cijenu rezervacije i troškove koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja osiguranika. U slučaju da dođe do platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici koji se zateknu na putovanju neka se odmah jave nekoj od poslovnica Generali osiguranje d.d.. ili u sjedište Generali osiguranja d.d.., Bani 110, HR – 10010 Zagreb, Tel. 01 4600 400. Osiguranje jamčevine omogućava putniku neposredno ostvarivanje prava za naknadu štete zbog nastalih troškova.

ODGOVORNI ORGANIZATOR :

TOPENA
Eurotravel Solutions d.o.o
Poljana Natka Nodila 1
23000 Zadar
ID CODE : HR – AB – 23 – 110038213
OIB : 49192081997

Mail: zadar@topena.hr
Tel: +385 (0)23 250 838
Fax: +385 (0)23 643 044